logo

 • 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]
 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki oraz zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego www.lili-star.pl przez firme S-Import Karol Sikorski, pod adresem: ul. Jarzebinowa 11, 08-110 Siedlce, telefon: +48 798 915 029, e-mail: [email protected], z nadanym numerem REGON: 142715364 , NIP: 8212545760.
 2. Terminy użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1) Sprzedawca – dzialalnosc gospodarcza: S-Import Karol Sikorski, pod adresem: ul. Jarzebinowa 11, 08-110 Siedlce, telefon: +48 798 915 029, e-mail: [email protected], z nadanym numerem REGON: 142715364, NIP: 8212545760.

2) Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.lili-star.pl;

3) Strona Sklepu internetowego – działająca w domenie www.lili-star.pl strona internetowa, pod która Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy;

4) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, określający m.in. warunki i zasady składania Zamówień, korzystania ze Sklepu internetowego oraz świadczenia nieodpłatnych usług drogą elektroniczną;

5) Klient – podmiot, z którym zawarta może być zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem przez Sprzedawcę Umowa sprzedaży lub umowa dotycząca świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną;

6) Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

7) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

8) Rejestracja – czynności faktyczne dokonane przez Klienta w sposób określony w Regulaminie
w celu rozpoczęcia przez niego korzystania z Konta Klienta i zawarcia ze Sprzedawcą umowy
na świadczenie usługi nieodpłatnej drogą elektroniczną dotyczącej Konta Klienta;

9) Formularz rejestracyjny – udostępniany przez Sprzedawcę na Stronie Sklepu internetowego formularz, umożliwiający utworzenie Konta Klienta w Sklepie internetowym;

10) Konto Klienta – założone w procesie rejestracji konto Klienta stanowiące zasoby w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane dotyczące Klienta, uruchamiane na rzecz Klienta przez Sprzedawcę po dokonaniu przez Klienta Rejestracji,
do którego dostęp ze strony Klienta następuje przy pomocy indywidulanego loginu i hasła;

11) Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni będących dniami ustawowo wolnymi od pracy wypadającymi w ww. dni;

12) Produkt – produkt będący rzeczą ruchomą prezentowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej, który może być przedmiotem Umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

13) Zamówienie – oświadczenie Klienta, które stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży konkretnych Produktów;

14) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.), zawierana pomiędzy Klientem
a Sprzedawcą na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego;

15) Treści – treści zamieszczone w ramach Sklepu internetowego przez Sprzedawcę w jakiejkolwiek formie, w tym w szczególności graficzne, tekstowe, dźwiękowe, audiowizualne, fotograficzne, stanowiące znaki towarowe, niezależnie od tego, czy stanowią utwór lub przedmiot praw pokrewnych w myśl obowiązujących przepisów prawa.

 • 2. [REJESTRACJA I ZAŁOŻENIE KONTA KLIENTA]
 1. Rejestracja i założenie Konta Klienta nie są obowiązkowe dla celów złożenia przez Klienta Zamówienia oraz korzystania ze Strony Sklepu internetowego.
 2. Dla celów Rejestracji i założenia Konta Klienta niezbędne jest przejście procedury rejestracyjnej opisanej w ust. 3 poniżej. Procedura rejestracyjna jest nieodpłatna i dobrowolna.
 3. Dla celów Rejestracji i założenia Konta Klienta niezbędne jest dokonanie przez Klienta wskazanych poniżej czynności:
 4. I) wypełnienie dostępnego w zakładce „Moje konto” Formularza rejestracyjnego poprzez uzupełnienie lub zaznaczenie wszystkich pól obowiązkowych (zaznaczonych na formularzu gwiazdką), w tym:
 5. b) podanie adresu e-mail;
 6. c) ustalenie hasła do Konta Klienta;
 7. d) zaznaczenie odpowiedniego pola potwierdzającego zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptację Regulaminu (przed zaznaczeniem tego pola Klient ma możliwość i powinien zapoznać się z treścią Regulaminu);
 8. e) zaznaczenie odpowiedniego pola zawierającego oświadczenie w przedmiocie zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych dla celów świadczenia usług nieodpłatnych związanych z prowadzeniem Konta Klienta, obsługą Zamówień i związanych z wykonaniem Umów sprzedaży;
 9. II) przesłanie wypełnionego zgodnie z pkt. 1) powyżej Formularza rejestracyjnego drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez zaznaczenie pola „Zarejestruj się”.

III. Dla celów korzystaniu ze Strony Sklepu internatowego niezbędne jest posiadanie urządzeń technicznych pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron WWW, z włączoną obsługą skryptów Java oraz plików
tzw. „cookies”. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Sklepu Internetowego to:

1) komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, przy czym Strona Sklepu internetowego jest responsywna (czyli skalowana), a zatem minimum jakie musi być spełnione w przypadku rozdzielności obsługiwanej przez ww. urządzenia to szerokość 360 pikseli i wysokość 480 pikseli;

2) klawiatura lub inne urządzenie wskazujące (pozwalające na wprowadzanie tekstu
i zaznaczanie poszczególnych pól), umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy;

3) łącze internetowe o przepustowości co najmniej256 kbit/s (kilobitów na sekundę);

4) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0
lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari
w wersji 1.1. lub nowszej, z włączoną obsługą skryptów Java (Java Script) oraz akceptującą pliki tzw. „cookies”.

 1. Dla celów założenia Konta Klienta w procesie Rejestracji, korzystania z usług nieodpłatnych oraz złożenia Zamówienia bez dokonywania Rejestracji konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Niezależnie od ust. 3 powyżej, Sprzedawca wskazuje, że dołoży starań, aby korzystanie ze Strony Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnie wykorzystywanych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, urządzeń końcowych oraz typów połączeń internetowych, jednakże Sprzedawca nie gwarantuje, że w przypadku każdego połączenia ww. elementów będzie możliwe w każdym czasie korzystanie ze Strony Sklepu Internetowego i wszystkich jego funkcjonalności.
 3. W chwili dokonania aktywacji Konta Klienta, wskazanej w ust. 3 pkt. 2) powyżej, potwierdzanej poprzez adres e-mail wysłany przez Sprzedawcę na podany przez Klienta w Formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej, następuje zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi dotyczącej prowadzenia Konta Klienta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 4. Niezależnie od zgody wskazanej w ust. 3 pkt 1) lit. d) powyżej Klient ma możliwość udzielić dobrowolnej i nieobowiązkowej zgody na otrzymywania newslettera (informacji handlowych drogą elektroniczną) na podany adres e-mail. Udzielenie zgody wskazanej w zdaniu poprzednim jest całkowicie dobrowolne i nie stanowi warunku zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi dotyczącej prowadzenia Konta Klienta.
 • 3. [WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA]
 1. Zamówienia mogą być składane przez Klientów posiadających Konta Klienta, jak również przez Klientów nieposiadających Konta Klienta. Posiadanie Konta Klienta nie jest tym samym konieczne dla celów złożenia Zamówienia.
 2. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogę być składane przez Klientów 7 dni tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 3. Informacje zawarte na Stronie Sklepu internetowego nie stanowią oferty Sprzedawcy
  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.), a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży Produktów przez Klientów w postaci Zamówień.
 4. Wybór konkretnego Produktu, na który Klient chce złożyć Zamówienie, jest dokonywany poprzez dodanie przez niego tego Produktu do tzw. koszyka, co następuje w drodze kliknięcie ikony „Dodaj” znajdującej się bezpośredni pod danym Produktem.
 5. Tzw. koszyk umożliwia Klientowi modyfikowanie danych dotyczących wybranych przez Klienta Produktów, w tym ich usuwanie lub zmianę ich ilości oraz przeliczanie ich wartości, poprzez wybór odpowiednich poleceń na Stronie Sklepu internetowego. Zmiana danych w tzw. koszyku możliwa jest do momentu kliknięcia przez Klienta ikony „Kupuję i płacę” skutkującego złożeniem Zamówienia.
 6. Klient po skompletowaniu wszystkich Produktów w ramach tzw. koszyka, dla celów złożenia Zamówienia musi dodatkowo jeszcze wypełnić formularz Zamówienia. Przejście z tzw. koszyka do formularza Zamówienia następuje poprzez kliknięcie ikony „Przejdź do kasy”.
 7. Klient powinien wypełnić formularza Zamówienia o wszystkie konieczne do jego realizacji dane/pola poprzez:
 8. a) podanie objętych formularzem danych osobowych (imię i nazwisko Klienta, adres rozliczeniowy Klienta, e-mail, numer telefonu, ewentualnie /fakultatywnie/ inny – niż adres rozliczeniowy Klienta – adres wysyłki Zamówienia), przy czym w przypadku Klientów zarejestrowanych nastąpi automatycznie skopiowanie podanych przez nich w ramach Konta Klienta danych do formularza Zamówienia, z możliwością ich edycji w ramach tego formularza dla celów składanego Zamówienia;
 9. b) dokonanie wyboru opcji otrzymania faktury i uzupełnienia wymaganych dla celów jej wystawienia danych (fakultatywnie);
 10. c) dodanie uwag do Zamówienia (fakultatywnie);
 11. d) dokonanie wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności;
 12. e) dodanie kodu rabatowego (fakultatywnie);

przy czym w formularzu Zamówienia pojawi się krótkie podsumowanie Zamówienia wskazujące na łączną cenę do zapłaty przez Klienta z tytułu Zamówienia, w tym z tytułu zamawianych Produktów, kosztów dostawy lub innych dodatkowych kosztów.

 1. Zamówienie jest składane przez Klienta Sprzedawcy poprzez wysłanie uzupełnionego o wszystkie wymagane dane formularza Zamówienia, co następuje poprzez kliknięcie przez Klienta ikony „Kupuję i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem Zamówienia. Przed złożeniem Zamówienia Klient ma obowiązek zaznaczenia odpowiedniego pola potwierdzającego zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptację Regulaminu (przed zaznaczeniem tego pola Klient ma możliwość i powinien zapoznać się z treścią Regulaminu), a w przypadku Klientów niezarejestrowanych – dodatkowo zaznaczenia odpowiedniego pola zawierającego oświadczenie w przedmiocie zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych dla celów obsługi Zamówienia i wykonania Umowy sprzedaży. Klient – zarówno zarejestrowany, jak i niezarejestrowany – ma również możliwość udzielić dobrowolnej i nieobowiązkowej zgody na otrzymywania newslettera (informacji handlowych drogą elektroniczną) na podany adres e-mail, przy czym wyrażenie tej zgody nie stanowi warunku złożenia Zamówienia.
 2. W przypadku, gdy Klient będzie chciał dokonać zmiany Zamówienia po jego złożeniu, powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
 3. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta Sprzedawca wysyła Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail, zawierający wszystkie dane dotyczące Zamówienia.
 4. E-mail wskazany w ust. 10 powyżej stanowi równocześnie oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty zawarcia Umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zawierana jest w momencie otrzymania informacji wskazanej w zdaniu poprzednim przez Klienta.
 • 4. [CENY I SPOSÓB PŁATNOŚCI]
 1. Wszystkie ceny podane na Stronie Internetowej Sklepu internetowego stanowią ceny brutto (zawierające podatek VAT) i wyrażone są w polskich nowych złotych.
 2. Cena za dany Produkt nie zawiera kosztów dostawy lub innych ewentualnych kosztów, które Klient będzie zobowiązany do poniesienia w związku z Umową sprzedaży. O kosztach wskazanych
  w zdaniu poprzednim Klient będzie poinformowany przed złożeniem Zamówienia, zgodnie z § 3 ust. 7 Regulaminu.
 3. Sprzedawca dostarczy Klientowi w związku z każdym Zamówieniem dowód zakupu w postaci paragonu, z zastrzeżeniem zdania następnego. Klient w przypadku woli otrzymania Faktury VAT ma możliwość zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu Zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 7 Regulaminu.
 4. Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności:

1) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy dokonywany zgodnie z poniższymi wskazaniami

Rachunek Sprzedawcy:

Pekao BP

Numer rachunku:

IBAN:

Dane Sprzedawcy: S-Import Karol Sikorski, ul. Jarzebinowa 11, 08-110 Siedlce,

Tytuł przelewu: do wpisania numer Zamówienia i jego data;

2) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez spółkę pod firmą PayPro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu;

3) gotówką za pobraniem – płatność dostawcy w momencie dokonywaniu dostawy Produktów przez dostawcę lub w momencie odbioru Produktów u Sprzedawcy (w przypadku wyboru opcji odbioru osobistego Produktów).

 1. Wyboru sposoby płatności Klient dokonuje podczas składania Zamówienia.
 2. W przypadku wyboru sposobu płatności wskazanego w ust. 4 pkt 1) powyżej:

1) realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu przez Sprzedawcę Klientowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po zaksięgowaniu się na rachunku bankowym Sprzedawcy 100% środków pieniężnych należnych z tytułu realizacji tego Zamówienia;

2) wysyłka przesyłki z Produktami – w przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawcy przesyłką kurierską – nastąpi niezwłocznie po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt. 1) powyżej, jednak nie później niż 3 Dni Robocze po ich spełnieniu, a w przypadku wyboru opcji dostawy w postaci odbioru osobistego – Produkty będą gotowe do odbioru nie później niż 3 Dnia Roboczego od daty spełnienia przesłanek wskazanych w pkt. 1) powyżej (a Sprzedawca poinformuje o tej gotowości Klienta za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie).

 1. W przypadku wyboru sposobu płatności wskazanego w ust. 4 pkt 2) powyżej:

1) realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu przez Sprzedawcę Klientowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji
z systemu przelewy24.pl o dokonaniu płatności przez Klienta 100% środków pieniężnych należnych z tytułu realizacji tego Zamówienia;

2) wysyłka przesyłki z Produktami – w przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawcy przesyłką kurierską – nastąpi niezwłocznie po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt. 1) powyżej, jednak nie później niż 3 Dni Robocze po ich spełnieniu, a w przypadku wyboru opcji dostawy w postaci odbioru osobistego – Produkty będą gotowe do odbioru nie później niż 3 Dnia Roboczego od daty spełnienia przesłanek wskazanych w pkt. 1) powyżej (a Sprzedawca poinformuje o tej gotowości Klienta za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie).

 1. W przypadku wyboru sposobu płatności wskazanego w ust. 4 pkt 3) powyżej:

1) realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu przez Sprzedawcę Klientowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia;

2) wysyłka przesyłki z Produktami – w przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawcy przesyłką kurierską – nastąpi niezwłocznie po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt. 1) powyżej, jednak nie później niż 3 Dni Robocze po ich spełnieniu, a w przypadku wyboru opcji dostawy w postaci odbioru osobistego – Produkty będą gotowe do odbioru nie później niż 3 Dnia Roboczego od daty spełnienia przesłanek wskazanych w pkt. 1) powyżej (a Sprzedawca poinformuje o tej gotowości Klienta za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie).

 1. W przypadku wyboru formy płatności, o której mowa w ust. 4 pkt 1 ) niniejszego paragrafu, Klient powinien dokonać płatności w terminie 3 Dni Roboczych od daty otrzymania potwierdzenia Zamówienia. W przypadku braku płatności ze strony Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i poinformuje o nim Klienta wraz z informacją o tym, że po bezskutecznym upływie tego terminu Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.).
 • 5. [DOSTAWA]
 1. Dostawa Produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzedawca nie realizuje dostawy Produktów poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Produkty będą dostarczane przez firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą, na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia;
 3. Koszty dostawy Produktów ponosi Klient. Koszty te naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami. Klient jest informowany o kosztach dostawy podczas składania Zamówienia.
 4. Termin dostarczenia Produktów do Klienta wynosi zazwyczaj od 1 do 4 Dni Roboczych od momentu wysłania;
 5. Klient zobowiązuje się do odebrania – w zależności od wybranej przez Klienta opcji – wysłanych
  lub przygotowanych do odbioru Produktów. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem wskazanym przez niego jako adres dostawy, pracownik dostawcy (w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy) pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku nieodebrania przesyłki z Produktami przez Klienta i zwrócenia przesyłki Sprzedawcy przez dostawcę lub też nieodebrania Produktów z siedziby Sprzedawcy (w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy), Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia ponownie z Klientem terminu i kosztu dostawy.
 6. Klient powinien zbadać przesyłkę z Produktami w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.
 7. Warunkiem wydania przesyłki z Produktami – przy płatności za pobraniem wskazanej w § 4 ust. 4 pkt 3) Regulaminu – jest zapłaty kwoty należnej za Zamówienie do rąk pracownika dostawcy
  lub do rąk pracownika Sprzedawcy (w zależności od wybranego sposobu dostawy Produktów).
 • 6. [RĘKOJMIA I REKLAMACJE]
 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Produkty objęte Umową Sprzedaży wolne
  od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Produktów na zasadach określonych
  w art. 556 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 459,
  ze zm.).
 3. Klient może złożyć reklamację dotyczącą Produktu, dotyczącą realizacji Umowy sprzedaży lub też świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta poprzez formularz kontaktowy dostępny na Stronie Sklepu internetowego, na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: [email protected].
 5. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Klienta, jego adres do korespondencji, opis zgłaszanych zastrzeżeń (nieprawidłowości), a także datę wystąpienia/stwierdzenia zgłaszanych nieprawidłowości (zastrzeżeń) oraz żądanie Klienta.
 6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, w szczególności reklamacja nie spełnia wymogów wskazanych w ust. 5 powyżej, przed jej rozpatrzeniem Sprzedawca zwróci się niezwłocznie do składającego reklamację o jej uzupełnienie w koniecznym dla celów jej rozpoznania zakresie.
 7. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź
  na reklamację wysyłana jest na adres do korespondencji podany przez Klienta w reklamacji.

 

 • 7. [USŁUGI NIEODPŁATNE]
 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów drogą elektroniczną usługi nieodpłatne polegające na:
 2. a) prowadzeniu Konta Klienta;
 3. b) udostępnianiu formularza kontaktowego na Stronie Sklepu internetowego;
 4. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 5. Sprzedawca może wprowadzić zmiany do świadczonych przez niego w związku ze Stroną Sklepu internetowego usług nieodpłatnych, w tym rozszerzyć ich zakres. Zmiana w zakresie wskazanym
  w zdaniu poprzednim może zostać wprowadzona poprzez zmianę Regulaminu zgodnie
  z postanowieniami § 11 ust. 9 Regulaminu.
 6. Usługa nieodpłatna polegająca na udostępnianiu formularza kontaktowego polega na umożliwieniu Klientom przesyłania za jego pośrednictwem wiadomości do Sprzedawcy. Klient może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z tej usługi, zaprzestając korzystania z formularza kontaktowego.
 7. Umowy dotyczące świadczenia usług nieodpłatnych są zawierane na czas nieokreślony
  i nie pociągają za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Klienta.
 • 8. [PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM]
 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Klientowi będącemu Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu (objęcia Produktu w posiadanie) przez Klienta lub od dnia w którym osoba trzecia inna niż dostawca i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Produktu, a w przypadku realizacji Zamówienia składającego się z więcej niż jednego Produktu osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 2. Stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 roku poz. 683) prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta będącego konsumentem lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą, jeżeli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego Konsumentem do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta będącego Konsumentem dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem, chyba że Klient będący Konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Klient będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić Produkt na rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił
  od Umowy sprzedaży tego Produktu. Do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Przesyłka zawierająca zwracany Produkt powinna być wysłana na adres: S-Import Karol Sikorski, ul. Jarzębinowa 11, 08-110 Siedlce.
 8. Klient będący Konsumentem w przypadku odstąpienia od Umowy ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, tj. w szczególności koszt przesyłki, w której Klient będący Konsumentem zwraca Produkty. Z uwagi na charakter Produktów mogą zostać one odesłane w zwykłym trybie pocztą.
 9. Konsument będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.
 • 9. [DANE OSOBOWE]
 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca tj. pod firmą: S-Import Karol Sikorski, pod adresem: ul. Jarzębinowa 11, 08-110 Siedlce, telefon: +48 798 915 029, e-mail: [email protected], z nadanym numerem REGON: 142715364 , NIP: 8212545760.
 2. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia Administratorowi Danych Osobowych oraz Restauracji, która jest w tym wypadku Przetwarzającym Dane Osobowe w rozumieniu przepisów opartych na Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej “Rozporządzeniem”).
 1. Przetwarzający Dane Osobowe przetwarza powierzone dane na podstawie i w zakresie zgodnym z umową zawartą z Administratorem Danych Osobowych.
 1. Przetwarzający Dane Osobowe może przesyłać Klientowi informacje handlowe tylko wtedy, gdy Klient wyraził na to zgodę w formularzu zamówienia składanego przez Internet lub podczas procesu rejestracji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu poprawnej realizacji zamówienia uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.
 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest możliwość poprawnej realizacji zamówienia złożonego za pomocą Serwisu Internetowego www.lili-star.pl. Podstawą prawną tego przetwarzania jest umowa zawarta poprzez złożenie zamówienia. Dodatkowo Administrator przetwarza dane osobowe w celach statystycznych i archiwalnych.
 1. Administrator może przekazywać dane innym podmiotom takim jak: Restauracja, instytucje obsługujące płatności online, oraz firmy, które pomagają w utrzymaniu i funkcjonowaniu Systemu Informatycznego (np.: zapewniające hosting, pocztę elektroniczną, dostęp do Internetu itp.).
 1. Dane osobowe Administrator będzie przetwarzał przez cały czas korzystania przez Kupującego z Serwisu Internetowego.
 1. Dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Google+) oraz wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics.
 1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy – przysługuje Klientowi także prawo do przenoszenia tych danych osobowych.
 2. Klientowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 • 10. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
 1. W celu poprawnej realizacji usług niezbędne jest posiadanie przez Klienta dostępu do sieci Internet, aktywnego adresu e-mail oraz telefonu.
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 1. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy
 1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 2 dni od dnia publikacji. Brak akceptacji nowego brzmienia Regulaminu jest jednoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu Internetowego.

Załącznik nr 1 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

                                  

 

                                   FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

* formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

ADRESAT:

LILI-STAR.PL,

 1. Jarzębinowa 11,

08-110 Siedlce,

telefon: +48 798 915 029,

e-mail: [email protected]

JA ……………………………………………………………………………………………………………………………

niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży

następujących produktów……………………………………………………………………………………………..

oraz umowy dostawy tych rzeczy.

Data zawarcia umowy…………………../odbioru……………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta …………………………………………………………………………………………..

Adres konsumenta…………………………………………………………………………………………………………..

Podpis konsumenta
*tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej

Data……………………………………………..